นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

 โปรแกรมจัดอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน (Inmu School Lunch)

          เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมปีที่ 6 เพื่อประเมินคุณภาพอาหารที่จัดบริการด้วยตนเอง โดยปริมาณคุณค่าสารอาหารแสดงเป็นระบบคะแนนคุณภาพอาหารเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งพัฒนาขึ้นให้เข้าใจง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการด้านอาหารหรือโภชนาการ ให้สามารถวางแผนรายการหรือสำรับอาหาร ที่ได้มาตรฐานความต้องการสารอาหารของเด็กแต่ละระดับไว้เป็นเมนูหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายเดือน  โดยมีการแสดงผลรายงานของปริมาณวัตถุดิบอาหาร งบประมาณค่าวัตถุดิบอาหาร และคะแนนคุณภาพอาหารตามจำนวนเด็กที่รับบริการ ข้อมูลจากรายงานนี้สามารถใช้ในการตัดสินใจกำหนดเมนูหมุนเวียน และวางแผนการจัดบริการอาหาร ให้เหมาะสมกับงบประมาณและวัตถุดิบอาหาร ที่มีในท้องถิ่นหรือฤดูกาลได้
          สามารถคำนวณคะแนนคุณภาพรวมของชุดสำรับอาหารกลางวัน ที่ประกอบด้วยอาหารจานหลัก ของหวาน ผลไม้ และนม ที่เลือกใน 1 มื้อ

  1. ใช้หลักการกำหนดเป้าหมายคุณภาพอาหารใน 1 มื้อเปรียบเทียบกับ ร้อยละ 40 ของข้อกำหนดความต้องการสารอาหารของคนไทยใน 1 วัน (กรมอนามัย: 2546) ใน 2 ช่วงชั้นได้แก่ ชั้นอนุบาล 3 -5 ปี และ ประถมศึกษา 6-12 ปี
  2.