โปรแกรมจัดอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียน (Inmu School Lunch)

          เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาระดับอนุบาลถึงประถมปีที่ 6 เพื่อประเมินคุณภาพอาหารที่จัดบริการด้วยตนเอง โดยปริมาณคุณค่าสารอาหารแสดงเป็นระบบคะแนนคุณภาพอาหารเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งพัฒนาขึ้นให้เข้าใจง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิชาการด้านอาหารหรือโภชนาการ ให้สามารถวางแผนรายการหรือสำรับอาหาร ที่ได้มาตรฐานความต้องการสารอาหารของเด็กแต่ละระดับไว้เป็นเมนูหมุนเวียนล่วงหน้าเป็นรายเดือน  โดยมีการแสดงผลรายงานของปริมาณวัตถุดิบอาหาร งบประมาณค่าวัตถุดิบอาหาร และคะแนนคุณภาพอาหารตามจำนวนเด็กที่รับบริการ ข้อมูลจากรายงานนี้สามารถใช้ในการตัดสินใจกำหนดเมนูหมุนเวียน และวางแผนการจัดบริการอาหาร ให้เหมาะสมกับงบประมาณและวัตถุดิบอาหาร ที่มีในท้องถิ่นหรือฤดูกาลได้
          สามารถคำนวณคะแนนคุณภาพรวมของชุดสำรับอาหารกลางวัน ที่ประกอบด้วยอาหารจานหลัก ของหวาน ผลไม้ และนม ที่เลือกใน 1 มื้อ

 1. ใช้หลักการกำหนดเป้าหมายคุณภาพอาหารใน 1 มื้อเปรียบเทียบกับ ร้อยละ 40 ของข้อกำหนดความต้องการสารอาหารของคนไทยใน 1 วัน (กรมอนามัย: 2546) ใน 2 ช่วงชั้นได้แก่ ชั้นอนุบาล 3 -5 ปี และ ประถมศึกษา 6-12 ปี
 2. พัฒนาฐานข้อมูล INMU-SchoolLunch Version 1 (ISL V.1) ซึ่งประกอบด้วย
  • ฐานรายการตำรับอาหาร จำนวน 309 รายการ
  •  ส่วนประกอบอาหารแต่ละตำรับ
  •  ราคาวัตถุดิบอาหารต่อหน่วยจัดซื้อ
  •  คะแนนสารอาหารของแต่ละตำรับ
  •  คะแนนรวมของคุณภาพอาหารมื้อกลางวันสำหรับแต่ละช่วงชั้น
 3. สามารถปรับเปลี่ยนราคาอาหารต่อหน่วยจัดซื้อของแต่ละส่วนประกอบอาหาร ให้สอดคล้องกับราคาของแต่ละท้องถิ่นและแต่ละฤดูกาล
 4. มีการแสดงผลรายงานเป็นคะแนนคุณภาพอาหารของ พลังงาน โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุเหล็ก ธาตุแคลเซียม วิตามินเอ วิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีสอง วิตามินซี และใยอาหาร
 5. มีการแสดงผลรายงานของค่าเฉลี่ยคะแนนคุณภาพอาหารของชุดตำรับที่เลือก หรือจัด ใน 1 สัปดาห์ หรือมากกว่า
 6. มีการแสดงผลรายงานเป็นปริมาณส่วนที่ต้องซื้อหรือจัดหาของแต่ละส่วนประกอบอาหาร ในตำรับที่ถูกเลือกโดยคำนวณตามจำนวนเด็กที่รับบริการ
 7. มีการแสดงผลงบประมาณเฉลี่ยต่อคนต่อมื้อ

ดาวน์โหลดโปรแกรม


วิธีติดตั้งโปรแกรมและวิธีเข้าสู่โปรแกรม