เอกสารประกอบการบรรยายต่าง ๆ

 

การประชุมวิชาการ “สานพลังประชารัฐ พัฒนาผักผลไม้ปลอดภัย”
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559
การประชุมนำเสนอผล “การศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย”
โดย ผศ. ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
การประชุมวิชาการแห่งชาติด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๑ เรื่อง "ผักและผลไม้เพื่อความมั่นคงทางโภชนาการ”
ณ โรงแรมเอส ๓๑ สุขุมวิท ซอย ๓๑ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16-17 มกราคม 2557
โครงการฝึกอบรมปฏิบัติ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 การผลิตน้้าแครอตชนิดพาสเจอร์ไรซ์ตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร(จี เอ็ม พี)
โดย ผศ.ดร.พรรัตน์ สินชัยพานิช
18 กรกฎาคม 2556
บทบาทของศิษย์เก่าสถาบันโภชนาการในการพัฒนางานด้านอาหารและโภชนาการของชาติและภูมิภาค
โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
1 พฤษภาคม 2556
อุตสาหกรรมอาหารไทยในยุค AEC : ใครรุ่ง
โดย สมาคมนิสิตเก่าอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
27 มิถุนายน 2555
โครงการโภชนาการสัญจร 2555
ณ โรงเรียนมัธยมที่ร่วมโครงการ
มิถุนายน - กรกฎาคม 2555
โครงการอบรมเรื่องความจำเป็นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
16 มิถุนายน 2554
โครงการโภชนาการสัญจร 2554
ณ โรงเรียนมัธยมที่ร่วมโครงการ
มิถุนายน - กรกฎาคม 2554
การจัดอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้คุณภาพ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
21-23 เมษายน 2554
ข้อมูลวิชาการ TCN 2010
13 - 15 กันยายน 2553
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
Food Security for Elderly
ความมั่นคงอาหารสำหรับผู้สูงอายุ

โดย รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
โครงการโภชนาการสัญจร 2553
ณ โรงเรียนมัธยมที่ร่วมโครงการ
มิถุนายน - กันยายน 2553
งานวิจัยด้านความปลอดภัยของอาหาร(Food Safety)
โดย ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
คุณค่าทางโภชนาการของสาหร่ายทะเล
โดย ผศ.ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่
ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ วันที่ 20 ตุลาคม 2552
ข้อมูลวิชาการ ICN 2009
วันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2552
ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพดี
โดย ผศ.ดร. ชนิพรรณ บุตรยี่
ณ โรงเรียนราชินีบน วันที่ 1 ตุลาคม 2552
โครงการเว็บไซต์สัญจร
ณ โรงเรียนมัธยมที่ร่วมโครงการ
มิถุนายน - กันยายน 2552
การจัดการความปลอดภัยของนมโรงเรียน
โดย ผศ.ดร. เวณิกา เบ็ญจพงษ์
วันที่ 20 มีนาคม 2552