วิทยานิพนธ์นักศึกษา


  คำค้น ค้นจาก
พบ : 384 รายการ
 
หน้า : 1/77
 
 
The stability of antioxidant activity and antimutagenicity of raw or heat-processed edible egg plants (Solanaceae spp.)
  ความเสถียรของฤทิธ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของมะเขีอ (Solanaceae spp.) ทั้งสดและผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนสามสายพันธ์
  Author Sinee Kokcharoenpong Call No. TH S619s 2012
    สินี โกกเจริญพงศ์ Download Abstract 
  Advisor Kaew Kangsadalampai    
    แก้ว กังสดาลอำไพ    

 

 
School food safety management for reduction of benzoic acid and sorbic acid exposures from tiie consumption of processed meat and fish products
  การจัดการความปลอดภัยอาหารโรงเรียนเพื่อลดการได้ลดกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์น้ำแปรรูป
  Author Patsamont Phongitipokin Call No. -
    พรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน Download Abstract 
  Advisor Wenika Benjapong    
    เวณิกา เบญจพงษ์    

 

 
Efficiency of 40G sachet medical food (GEN-DM) for control blood sugar and serum lipid profile in the transport CO., LTD employees
  ประสิทธิผลของการดื่มอาหารทางการแพทย์ (GEN-DM) ขนาดพกพา (40 กรัม) ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของพนักงานบริษัท ขนส่งจำกัด
  Author Teerapap Panklai Call No. TH J96e 2016
    ธีรภาพ ปานคล้าย Download Abstract 
  Advisor Preeya Leelahagul    
    ปรียา ลีฬหกุล    

 

 
Antimutagemcity against urethane in drosophila melanogaster, antioxidant activities and total phenolic contents of four varieties of sweet potatoes grown in Thailand: The evaluation on both raw and processed samples
  ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต่อยูเรเทนในแมลงหวี่ การต้านออกซิเดชันและปริมาณฟีนอลิคของทั้งหมดของมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย 4 ชนิดประเมินทั้งแบบดิบและแบบผ่านขบวนการให้ความร้อน
  Author Juthamas Mungdee Call No. -
    จุฑามาศ มุ่งดี Download Abstract 
  Advisor Pongtorn Sungpuag    
    พงศธร สังข์เผือก    

 

 
Antioxidant activity and effect on urethane induced mutagenicity in drosophila melanogaster of some thai desserts and snacks
  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและผลต่อฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนในแมลงหวี่ของขนมไทยและอาหารว่างไทยบางชนิด / Babtita Permpool
  Author BANTITA PERMPOOL Call No. TH B115a 2014
    บัณฑิตา เพิ่มพูน Download Abstract 
  Advisor KAEW KANGSADALAMPAI    
    แก้ว กังสดาลอำไพ