วิทยานิพนธ์นักศึกษา


  คำค้น ค้นจาก
พบ : 114 รายการ
 
หน้า : 1/23
 
 
Efficiency of 40G sachet medical food (GEN-DM) for control blood sugar and serum lipid profile in the transport CO., LTD employees
  ประสิทธิผลของการดื่มอาหารทางการแพทย์ (GEN-DM) ขนาดพกพา (40 กรัม) ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดของพนักงานบริษัท ขนส่งจำกัด
  Author Teerapap Panklai Call No. TH J96e 2016
    ธีรภาพ ปานคล้าย Download Abstract 
  Advisor Preeya Leelahagul    
    ปรียา ลีฬหกุล    

 

 
Antioxidant activity and effect on urethane induced mutagenicity in drosophila melanogaster of some thai desserts and snacks
  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและผลต่อฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนในแมลงหวี่ของขนมไทยและอาหารว่างไทยบางชนิด / Babtita Permpool
  Author BANTITA PERMPOOL Call No. TH B115a 2014
    บัณฑิตา เพิ่มพูน Download Abstract 
  Advisor KAEW KANGSADALAMPAI    
    แก้ว กังสดาลอำไพ    

 

 
The antimutagenicity against urethane in drosophila melanogaster, antioxidant activities and total phenolic contents of four varieties of sweet potatoes grown in Thailand: The evaluation on both raw and heat processed samples
  ฤทธิ์ด้านการก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนในแมลงหวี่ การต้านออกซิเดชันและปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดของมันเทศที่ปลูกในประเทศไทย 4 ชนิด ประเมินทั้งแบบดิบและแบบผ่านกระบวนการให้ความรัอน
  Author JUTHAMAS MUNGDEE Call No. TH J96a 2014
    จุฑามาศ มุ่งดี Download Abstract 
  Advisor Pongtorn Sungpuag    
    พงศธร สังข์เผือก    

 

 
Antioxidants, total phenolic contents and antimutagenicity against urethane of banana, mango and papaya ripened with traditional method or artificial method using acetylene or ethylene
  การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณรวมของสารประกอบฟีนอลิค และฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนของกลัวย มะม่วง และมะละกอที่ผ่านการบ่มสุกด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมและวิธีการบ่มสุกด้วยก๊าซอะเซทิลีนหรือก๊าซเอทิลีน
  Author Jitteenan Jitwiriya Call No.
    จิตตีนันท์ จิตร์วิริยะ Download Abstract 
  Advisor Kaew Kangsadalampai    
    แก้ว กังสดาลอำไพ    

 

 
Development and validation of physical activity tool for diabetic at risk people in Chiang Mai, Thailand
  การพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือในการประเมินกิจกรรมทางกายสำหรับคนที่เสี่ยงต่อโรคเบาหวานในจังหวัดเชียงใหม่
  Author Maenum Chirdkiatisak Call No. TH M185d 2013
    แม่น้ำ เชิดเกียรติศักดิ์ Download Abstract 
  Advisor Kallaya Kijboonchoo    
    กัลยา กิจบุญชู