วิทยานิพนธ์นักศึกษา


  คำค้น ค้นจาก
พบ : 8 รายการ
 
หน้า : 1/2
 
 
Bioavailability and inhibitory effects on inflammation and insulin resistance of xanthones from Garcinia Mangostana L. (Mangosteen) in human adipocyttes
  การศึกษาชีวภาพความพร้อมของการดูดซึมและนำไปใช้ และผลในการยับยั้งการอักเสบและภาวะดื้อต่ออินสุลินของสารแซรโธนจากมังคุดใน เซลล์ไขมันมนุษย์
  Author Akkarach Bumrungpert Call No. TH A315b 2009
    เอกราช บำรุงพืชน์ Download Abstract 
  Advisor Ruchaneekorn W. Kalpravidh    
    รัชนีกร กัลล์ประวิทย์    

 

 
Effects of consumption of soybean oil, rice bran oil, palm oil and combination of rice bran oil and palm oil on lipoprotein compositions and LDL oxidation in Thai hypercholesterolemic women
  ผลการบริโภคน้ำมันถั่วเหลือง, น้ำมันรำข้าว, น้ำมันปาล์ม และน้ำมันผสมจากน้ำมันรำข้าวและน้ำมันปาล์มต่อส่วนประกอบไลโปโปรตีน และการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันคอเลสเตอรอลชนิดไลโปโปรตีนที่ความหนาแน่นต่ำ ในหญิงไทยที่มีไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง
  Author Teeranart Utarwuthipong Call No. TH T323e 2007
    ธีรนาถ อุทารวุฒิพงศ์ Download Abstract 
  Advisor Surat Komindr    
    สุรัตน์ โคมินทร์    

 

 
Parenteral glutamine-dipeptide supplementation in acute myeloid leukemia patients receiving chemotherapy : effects on neutrophil functions, prevention of chemotherapy-induced side effects and impact on cost- effectiveness
  การเสริมกลูตามีนไดเปปไทด์ทางหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเฉียบพลันชนิดมายอีลอยด์ ที่กำลังได้รับยาเคมีบำบัด : ผลต่อการทำงานของนิวโตรฟิล การป้องกันการเกิดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัด และความคุ้มทุน
  Author Chuleegone Sornsuvit Call No. TH C559p 2007
    ชุลีกร สอนสุวิทย์ Download Abstract 
  Advisor Surat Komindr    
    สุรัตน์ โคมินทร์    

 

 
Efffect of commonly consumed spices and herbs in Thai diets on human iron absorption
  การศึกษาผลของสมุนไพรและเครื่องเทศที่ใช้ในอาหารไทยต่อการดูดซึมธาตุเหล็ก
  Author Siriporn Tuntipopipat Call No. TH S619e 2006
    ศิริพร ตันติโพธิ์พิพัฒน์ Download Abstract 
  Advisor Emorn Wasantwisut    
    เอมอร วสันตวิสุทธิ์    

 

 
Formulation of canned complementary food using locally available materials
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทารกตามวัยที่บรรจุในกระป๋องโดยใช้วัตถุดิบที่มีภายในประเทศ
  Author Souwanee Souvaphapsopha Call No. TH S729f 2001
    เสาวนีย์ เสาวภาพโสภา Download Abstract 
  Advisor Kraisid Tontisirin    
    ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์