วิทยานิพนธ์นักศึกษา


  คำค้น ค้นจาก
พบ : 74 รายการ
 
หน้า : 1/15
 
 
Antimutagenicity against urethane and in vivo nitrosated methulurea of three pastries fortified with fruit and herbal wines
  การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต่อยูรีเทนและสารของโซเดียมไนไตร์ตและ เมทิลยูเรียของขนม 3 ชนิด ที่มีส่วนผสมของไวน์ผลไม้และไวน์สมุนไพร
  Author Jirawat Pratoomwun Call No. TH J61a 2009
    จิรวัส ประทุมวัน Download Abstract 
  Advisor Kaew Kangsadalampai    
    แก้ว กังสดาลอำไพ    

 

 
Antimutagenicity against urethane in drosophila melanogaster and antioxidant activity of three allium members subjected to home preparations and temperature treatments
  ฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนในแมลงหวี่ และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของพืชตระกูล Allium 3 ชนิดที่ผ่านการเตรียมและการให้ความร้อน
  Author Aumanad Aunanan Call No. TH A612a 2009
    อุมานาฎ อุณอนันต์ Download Abstract 
  Advisor Kaew Kangsadalampai    
    แก้ว กังสดาลอำไพ    

 

 
Antimutagenicity against urethane of durian products, mangosteen and their mixtures in somatic mutation and recombination test
  การศึกษาฤทธิ์ต้านการก่อกลายพันธุ์ต่อยูรีเทนของผลิตภัณฑ์ทุเรียน มังคุด และสารผสมของมังคุดและผลิตภัณฑ์ทุเรียน
  Author Phaksaman Jitwiriyatham Call No. TH P532a 2009
    ภัคสมัญญ์ จิตวิริยธรรม Download Abstract 
  Advisor Kaew Kangsadalampai    
    แก้ว กังสดาลอำไพ    

 

 
Difference of antimutagenicity against urethane between conventionally and organically grown cruciferous vegetables (Brassica SPP.)
  ความแตกต่างในการต้านฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนระหว่างผักตระกูลกะหล่ำที่ปลูกตามแบบธรรมดาและปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
  Author Patar Sakunasing Call No. TH P294d 2009
    ภัทรา ศกุนะสิงห์ Download Abstract 
  Advisor Kaew Kangsadalampai    
    แก้ว กังสดาลอำไพ    

 

 
Mutagenicity and the modulating effects on the mutagenicity of urethane and the reaction products of sodium nitrite and methylurea of four salted foods
  ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์และการปรับเปลี่ยนฤทธิ์การก่อกลายพันธุ์ของยูรีเทนและผลิตภัณฑ์ของโซเดียมไนไตรท์ทำปฏิกิริยากับเมทิลยูเรียของอาหารเค็มสี่ชนิด
  Author Nipha Kaewngam Call No. TH N719m 2009
    นิภา แก้วงาม Download Abstract 
  Advisor Kaew Kangsadalampai    
    แก้ว กังสดาลอำไพ