เอกสารเผยแพร่


e-books

การใช้ฐานข้อมูล e-book
  ผุ้แต่ง ภวัต เรื่องยิ่ง แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  แหล่งที่มา โครงการตลาดนักความรู้จัดบรรยายเรื่องการใช้ฐานข้อมูล e-book โดย นายภวัน เรื่องยิ่ง ณ สถาบันโภชนาการ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553

Writing research and plagiarism

Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: Aguide to ethical writing
  ผุ้แต่ง Miguel Roig
  แหล่งที่มา อภินันทนาการจากรองศาสตราจารย์ ดร.พัฒธนี วินิจจะกูล วันที่ 28 มกราคม 2553

Plagiarism--and how to avoid it
  ผุ้แต่ง Harold Furr
  แหล่งที่มา การบรรยายเรื่อง Do's and Don'ts in Thesis Writing: Issues of Plagiaris
โดย Assoc.Prof.Dr. Harrold Furr เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
ณ สถาบันโภชนาการ

Writing a Scientific Paper
  ผุ้แต่ง Harold Furr
  แหล่งที่มา การบรรยายเรื่อง Do's and Don'ts in Thesis Writing: Issues of Plagiaris
โดย Assoc.Prof.Dr. Harrold Furr เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553
ณ สถาบันโภชนาการ

How to Write and Academic Research Paper : Success Factors and Ethics
  ผุ้แต่ง Prof.Gary N. McLean
Wednesday, June 30th, 2010 at 09.00 A.M.-11.30 A.M.
Faculty of Graduate Studies Mahidol University, Salaya
  แหล่งที่มา อภินันทนาการจากรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร วันที่ 1 กรกฎาคม 2553

Turnitin

คู่มือการใช้งาน Turnitin สำหรับผู้สอน
  ผุ้แต่ง ภวัต เรื่องยิ่ง แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
  แหล่งที่มา การบรรยายเรื่อง Turnitin ณ สถาบันโภชนาการ โดย นายภวัต เรืองยิ่ง
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552