ห้องสมุดสถาบันโภชนาการ (ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอร์)


ประวัติห้องสมุด

พ.ศ. 2526 : ตั้งอยู่ที่ชั้น 6 ศูนย์วิจัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
                 รามาธิบดี

พ.ศ. 2529 : ย้ายมาอยู่ที่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยโภชนาการ
                 มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศาลายา อย่างสมบูรณ์

พ.ศ. 2552 : สถาบันโภชนาการได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันโภชนาการ
                 ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการจัดตั้งส่วนงาน
                 ของมหาวิทยาลัยมหิดลลงวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2552
                 เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
                 มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ห้องสมุดจึงเปลี่ยนชื่อ
                 จาก ห้องสมุดสถาบันวิจัยโภชนาการ เป็น "ห้องสมุดสถาบัน
                 โภชนาการ"

พ.ศ. 2558 : รศ.ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการในขณะนั้น
                 มีดำริให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดและตั้งชื่อว่า "ห้องสมุด
                 โภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอว์" เพื่อเป็นเกียรติแก่
                 ดร. สกริม เอส ชอรว์ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันโภชนาการ

สถานที่ทำการ

ห้องสมุดโภชนาการ เนวิน เอส สกริมชอร์ อาคารสถาบันโภชนาการ ชั้น 2 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 028002380 ต่อ 210

โทรสาร : 024419344

อีเมล์ : linu@mahidol.ac.th

Facebook : NutritionLibrary MahidolUniversity

เว็บไซต์ : www.li.mahidol.ac.th/librarynu/, www.inmu.mahidol.ac.th/th/library/index.php

 

เวลาเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 8.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการประจำปี ปิดบริการ

บุคลากรประจำห้องสมุดสถาบันโภชนาการ

     นางสาวรุ่งนภา แสงระวี (นักเอกสารสนเทศ)
    rungnapa.srw@mahidol.ac.th

     นางสาวสุวราภรณ์ มณีศรีขำ (ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด)
    suvaraporn.man@mahidol.ac.th

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ
   

ดูทั้งหมดvisitor number : 0562 (start 16/11/2552)