แหล่งความรู้และบริการ

   เว็บไซต์หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล : www.li.mahidol.ac.th

 

E-Resource
E-Databases www.li.mahidol.ac.th/e-databases/
e-Books www.li.mahidol.ac.th/e-books/
Journals A to Z web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=9ba11df4-ef06-44dc-8412-e3189dcf858e%40pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
e-Theses www.li.mahidol.ac.th/e-theses/

• ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ - ProQuest Dissertations    & Theses Global


• ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน
  อุดมศึกษา (Thai Digital Collection)


• สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ของ American Doctoral   Dissertations (EBSCO)

https://search.proquest.com/pqdtglobal/dissertations/fromDatabasesLayer?accountid=46528


http://tdc.thailis.or.th/tdc/index.php


http://web.a.ebscohost.com/Legacy/Views/static/html/Error.htm?aspxerrorpath=/ehost/search/basic

Off Campus Access www.li.mahidol.ac.th/off-campus-access/

• Mahidol eJournal Access

• VPN@Mahidol

• Mobile Application "Mahidol Libraries
   e-Journals"

• https://login.ejournal.mahidol.ac.th/login


• Download VPN Software

Trial Databases www.li.mahidol.ac.th/trial-databases/
Online Tutorials www.li.mahidol.ac.th/online-tutorials/

 

Research Support
List of Journals Indexed in e-databases www.li.mahidol.ac.th/list-of-journals-indexed-in-e-databases/
Journal Metrics www.li.mahidol.ac.th/journal-metrics/
Citation Style www.li.mahidol.ac.th/citation-style/
Journal Finder www.li.mahidol.ac.th/journal-finder/

Library Services
List of Journals Indexed in e-databases http://mulinet1.li.mahidol.ac.th/
Self Renew/My account https://library.mahidol.ac.th/patroninfo
Mahidol Book Delivery www.li.mahidol.ac.th/mahidol-book-delivery/
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan) www.li.mahidol.ac.th/interlibrary-loan/
Document Delivery Services https://widgets.ebscohost.com/prod/customlink/ill/index.php?client=s4067941_Campus_web
สมัครสมาชิกห้องสมุด www.li.mahidol.ac.th/form/member-nu.html
รายชื่อห้องสมุดในมหิดล www.li.mahidol.ac.th/libraries/

คลังความรู้อื่นๆ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล www.li.mahidol.ac.th/mupress/index.html
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ https://muarms.mahidol.ac.th/
คลังข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหิดล https://arms.mahidol.ac.th/dspace/
ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/
พิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในมหิดล https://muarms.mahidol.ac.th/th/museum-mahidol/
วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยมหิดล www.li.mahidol.ac.th/e-thesis/list-e-thesis-tha.html
Mahidol IR http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace/
INMU Green www.inmu.mahidol.ac.th/th/INMUGreen/index.html
สำนักงานสีเขียวหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล www.li.mahidol.ac.th/greenoffice/
ห้องสมุดสีเขียว www.li.mahidol.ac.th/greenlibrary/
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเชิงนิเวศน์ www.li.mahidol.ac.th/eco/
คลังสารสนเทศสถาบันของมหาวิทยาลัยมหิดล http://repository.li.mahidol.ac.th