ข่าว / กิจกรรม


     

ฝ่ายโภชนาการชุมชน วิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดอาหาร
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

         นางพัศมัย เอกก้านตรง และคณะฝ่ายโภชนาการชุมชน
ดำเนินการวิจัย เรื่อง “ประสิทธิผลการพัฒนากระบวนการจัดอาหาร
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยงและ
แม่ครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี ซึ่งครอบคลุม 4 จังหวัด คือ สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท และ
สิงห์บุรี ให้สามารถจัดอาหารได้ มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่

         ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการวิจัย นอกจากการให้ความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการแก่กลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังได้นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูป INMU School Lunch พัฒนาโดยสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้เป็นแห่งแรก เพื่อเป็นการ
นำร่อง ซึ่งเป็นโปแกรมเพื่อการจัดอาหารกลางวันให้ได้คุณภาพ
ทั้งสารอาหาร ปริมาณอาหารสดที่เพียงพอสำหรับเด็กในศูนย์
ของแต่ละวัน ตลอดจนสามารถวางแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ
ได้ด้วย ฐานข้อมูลรายการอาหารกลางวันในโปรแกรม INMU School Lunch มาจากรายการอาหาร
ของศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ ที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว ทีมวิจัยฯนำพัฒนาเพิ่มคุณค่าทางวิชาการที่ถูกต้อง
และเข้าใจง่ายต่อผู้ปฏิบัติ เพื่อการนำไปพัฒนาเป็นตำรับอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก