ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 491 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
 

1.คณะผู้บริหารสถาบันโภชนาการให้การต้อนรับ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562
2.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Asst.Prof.Dr.Yaohua "Betty" Feng และ Asst.Prof.Dr.Dharmendra Misha จาก Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562
3.อาจารย์ ดร.ชลัท ศาติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโพรไบโอติกส์ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์โพรโบโอติกส์ ณ กรุงจาร์กาตา อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2562
4.คณะกรรมการประจำสถาบันโภชนาการให้การต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลมาเยี่ยมสถาบันโภชนาการ (Council Visit) ณ ห้องประชุม 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
5.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ Dr.Robert M. Hackman จาก University of California, Davis ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อสร้าางความร่วมมือกันทางวิชาการ ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์และงานวิจัย เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
6.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางระทึก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562
7.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับแก้ร่างแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2563-2566 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562
8.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 15-19 ตุลาคม 2562
9.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งผู้อำนวยการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ส่งมอบงานให้กับ อ.ดร.ชลัท ศานติวรางคนา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 - วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562
10.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8-12 ตุลาคม 2562
11.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Ajinomoto Young Researcher Award 2019 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562
12.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ บริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย และภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วม "โครงการรวมพลังเพื่อเด็กสุขภาพดี" เป็นปีที่ 4 ในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2562
13.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562
14.Assistant Professor Dr. Kitti Sranacharoenpong is a current representative Governing Board Member from Thailand to attend the Seameo Recfon’s 9th Governing Board Meeting with members from 9 Asian countries in Sep 22-26, 2019, Bogor, Indonesia.
15.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
16.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ทำความดีวันมหิดล" และกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562
17.รองศาสตราจารย ดร.เอกราช เกตวัลห์ และทีมวิจัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมสำรวจโครงการที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
18.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2562 "สัมพันธ์จากใจ...สายใย INMU" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
19.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล"สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2562 ปีที่ 3 ติดต่อกัน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2562
20.สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ได้รับโล่สามศร รางวัลเกียรติยศ สำหรับบุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 41 ปี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562