ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 463 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
 

1.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโภชนาการ ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรม "จิตอาสาเพื่อชุมชนและสังคม" ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองใหม่ และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
2.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล "ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านมาตรฐานความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ESPRel" จากศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Safety day ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วันที่ 26 เมษายน 2562
3.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรดน้ำรับพรจากอาจารย์ผู้ใหญ่ ในงาน "อนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562
4.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนาวิชาการด้านโภชนาการ กับบริษัท ซีพี ฟู้ดแล็บ จำกัด เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
5.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยชิซุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และยกระดับขีดความสามารถในการทำวิจัยด้านอาหารโภชนาการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "School Based Nutrition Promotion in Southeast Asian Region" ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 14-15 มี.ค. 2562
7.กิจกรรมการทดสอบความชำนาญ ในการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร "Proficiency Testing for Measurement of Water Activity in Food" จัดโดย สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
8.ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมและพบปะชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมอารี วัลยเสวี เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2562
9.โครงการตลาดนัดความรู้ โดยสภาอาจารย์ สถาบันโภชนาการ ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง "สมุนไพรไทย...ทางรอดหรือทางเลือก" ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
10.สถาบันโภชนาการ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม Grand Auditorium คณะ ICT เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
11.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562
12.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะผู้แทน จาก Department of Food and Health Science, Fukuoka Women’s University, Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการทำวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
13.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง "เทคโนโลยีทางการแทย์และสาธารณสุข" รุ่นที่ 21 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ จาก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม 2562
14.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม ได้รับรางวัล Malaspina Scholar Award ในการประชุม ILSI Annual Meeting 2019 ณ Wyndham Grand Clearwater Beach Hotel Clearwater Beach, Florida เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562
15.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดฝึกอบรมเรื่อง “Using FTIR and IRMS for body composition assessment FS-EVT for Vietnam Under INT6051 Project, Thailand” ให้กับ National Institute of Nutrition –Vietnam ระหว่างวันที่ 11 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
16.ผู้แทนจากมูลนิธิอายิโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมคณะผู้บริหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
17.มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหยุดการเรียนการสอน ในวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562
18.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ The Philippine Council for Health Research and Development (PCHRD) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือการทำวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ ณ ห้องประชุม อารี วัลยะเสวี ชั้น 2 เมื่ออังคารวันที่ 29 มกราคม 2562
19.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาโภชนศาสตร์ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา : รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องอารี วัลยะเสวี ชั้น2 สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
20.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ในโอกาส 42 ปี แห่งการสถาปนา สถาบันโภชนาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562