ข่าว / กิจกรรม


     

สืบค้นทั้งหมด แสดงข่าวที่ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 373 ข่าว


 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
 

1.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ จ.นครปฐม สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล จัดเวทีรวมพลังสานใจเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ จ.นครปฐม "ปลูก ปรุง แปรรูป ออกกำลังกาย" โดยมี สนง.สาธารณสุข เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ อบต. และ เทศบาล จำนวน 19 แห่ง 7 อำเภอ ณ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2560
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโอกาสฉลอง 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ "อาหารใหม่...ขึ้นทะเบียนอย่างไรให้สำเร็จ" Novel food...How tosucceed in Product Registration วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
3.สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในโครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2-5 พ.ย. 2560
4.นางสาวเกมิกา แพรงาม ได้รับทุนวิจัย Amway for Nutrition Research Grant 2017 จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
5.ดร.สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน แบบปากเปล่าดีเด่น สาขา Clinical Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
6.นายฐนิต วินิจจะกูล ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน แบบปากเปล่าดีเด่น สาขา Community Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
7.ชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยการร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ณ บริเวณ สนามหญ้าหน้าอาคารสถาบันโภชนาการ ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560
8.คณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันโภชนาการ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560
9.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ประจำปี 2560 "วันวารผ่านผัน...ผูกพันยังคง" ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560
10.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี เวลา 12.00-15.00 น. เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
11.รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี คงคาฉุยฉาย ผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่เกียรติคุณ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประธมศึกษา ประจำปี 2560 จากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
12.โครงการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.3 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560
13.โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการด้านอาหารเพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ จ.นครปฐม สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล นำคณะแกนนำผู้สูงอายุ 96 คน ดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 15 และ 16 ส.ค. 2560
14.สถาบันโภชนาการ ให้คำปรึกษา เรื่อง "การบริโภคผัก ผลไม้ 400 กรัมต่อวัน" ในงานมหิดล-วันแม่ 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560
15.สถาบันโภชนาการ จัดการประชุมวิชาการ 4 ทศวรรษ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง"เชื่อมประสานองค์ความรู้ด้านโภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560
16.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสถาบันโภชนาการ "40 ปี โภชนาการ สานสัมพันธ์ศิษย์เก่า" INMU-RAMA MEETING 2017 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
17.บุคลากรชาวสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560
18.โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒธรรมและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560
19.สถาบันโภชนาการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ Participants of Regional Workshop on Individual Regis Food Consumption Data Harmonization in ASEAN ณ ห้องประชุมอารี วัลยะเสวี สถาบันโภชนาการ ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560
20.สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักอาหาร สำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ศูนย์ประเมินความเสี่ยงแห่งประเทศไทย (Thailand Risk Assessment Center (TRAC) หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพิษวิทยาและโภชนาการเพื่ออาหารปลอดภัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในโอกาสฉลอง 4 ทศวรรษสถาบันโภชนาการ "อาหารใหม่...ขึ้นทะเบียนอย่างไรให้สำเร็จ" Novel food... How to succeed in Product Registration ณ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560