สิ่งอำนวยความสะดวก


ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ เทคโนโลยีและอุปกรณ์อื่นๆ สถาบันโภชนาการ มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเครื่องมือที่พร้อมและทันสมัยจำนวน 16 ห้อง ทำให้สามารถดำเนินการวิจัยด้านโภชนาการ วิเคราะห์สารอาหารในตัวอย่างทดสอบทางชีวภาพ คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ตลอดจนการศืกษาประสิทธิผลของสารอาหารและสารออกฤทธิ์ต่างๆ ตั้งแต่ในระดับหลอดทดลอง เซลล์/เนื้อเยื่อ สัตว์ทดลองและมนุษย์

นอกจากอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ทางกายภาพ เคมี ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารและตัวอย่างชีวภาพแล้ว ห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการยังมีเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ทันสมัย อาทิเช่น

 • Fluorescence microscopes
 • Fluorescence Detector (FLD)
 • COBAS B 101 เครื่องตรวจวัดระดับ ฮีโมโกลบิน A1C และ LIPID PROFILE
 • C-DiGit Blot Scanner เครื่องถ่ายภาพ และวัดระดับโปรตีนจาก western blot
 • Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) ใช้สำหรับการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร (Stable isotope) เช่น deuterium (2H), carbon-13 (13C), nitrogen-15 (15N), oxygen-18 (18O)
  เป็นต้น เทียบกับไอโซโทปที่มีในธรรมชาติ ซึ่งการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนี้จัดเป็นวิธีปฐมภูมิ (primary method) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับงานทางด้านองค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) และการเผาผลาญพลังงานของร่างกายทั้งขณะพักและออกกำลังกาย (Energy expenditure) ในมนุษย์
 • Body Composition Measurement (Bod-PodTM) ใช้สำหรับการวิเคราะห์ส่วนประกอบของน้ำ
  และไขมันในร่างกาย (body composition)
 • High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ใช้สำหรับการวิเคราะห์สารอาหารและสารออกฤทธิ์หลายชนิดเช่นแคโรทีนอยด์ (carotenoids), ฟลาโวนอยด์ (flavonoids),
  โคเอนไซม์คิวเทน (coenzyme Q10), วิตามินที่ละลายในน้ำ (วิตามินซี บี1 และ บี2), วิตามินที่ละลายในไขมัน (วิตามินเอ และอี), กรดเบนโซอิก (benzoic acid) และกรดซอร์บิก (sorbic acid) เป็นต้น
 • Gas Chromatography (GC) ใช้สำหรับการวิเคราะห์สารอาหารและสารออกฤทธิ์หลายชนิด เช่น
  ฟรุกแตน (fructans), อินนูลิน (inulin), โอลิโกแซคคาไรด์ (oligosaccharide), ไฟโตสเตอรอล (phytosterol), โคเลสเตอรอล (cholesterol), กรดไขมันชนิดต่างๆ (fatty acids) เป็นต้น
 • Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) ใช้สำหรับ
  การวิเคราะห์แร่ธาตุหลายชนิดได้ในครั้งเดียว (simultaneous) เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก ทองแดง สังกะสี เป็นต้น
 • Atomic Absorption Spectrometry (AAS): flame and non-flame ใช้สำหรับการวิเคราะห์แร่ธาตุและโลหะหนัก เป็นรายธาตุ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม ตะกั่ว แคดเมี่ยม เป็นต้น
 • Spectrofluorometry ใช้ในการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant activity)
 • Clean room เพื่อการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ไอโซโทปเสถียร ในการศึกษาการดูดซึมของแร่ธาตุในมนุษย์
 • Cell culture facility เป็นห้องที่ใช้สำหรับการศึกษาวิจัยในระดับเซลล์ เช่น Laminar flow, Carbon dioxide incubator, Inverted Microscope ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ เช่น Microplate reader, Thermal Cycler, Electrophoresis unit for protein, RNA and DNA analysis เพื่อใช้ในการศึกษาผลกระทบของสารในอาหารต่อหน้าที่ต่างๆ โดยศึกษากลไกที่เกิดภายในเซลล์ในระดับ
  ชีวโมเลกุล (molecular mechanism)

     จากการที่สถาบันโภชนาการเน้นการนำวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง สถาบันจึงได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านอื่นที่จำเป็นต่อการขยายผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนและสังคม โดยมีส่วนปฏิบัติการวิจัยและบริการวิชาการที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบัน ดังนี้

  • สถานีวิจัยภาคสนาม จังหวัดอุบลราชธานี
  • โรงงานทดลองผลิตอาหาร
  • โรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
  • หอวิจัยทางคลินิก

สถานีวิจัยภาคสนาม

สถานีวิจัยภาคสนาม เลขที่ 8-12 ถ. แจ้งสนิท ต. แจระแม อ. เมือง จ. อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-311190 ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 เป็นอาคาร 2 ชั้น และบ้านพัก 1 หลัง (9 ห้อง) ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุม ห้องอาหาร ห้องทำงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กและห้องพัก (แอร์และน้ำอุ่น) ในบรรยากาศสวน
ที่ร่มรื่น สถานีวิจัยภาคสนามนี้ ตั้งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายที่จะอำนวยความสะดวก ให้แก่บุคลากรของสถาบัน ในการทำงานวิจัยภาคสนาม รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมบุคลากร ในโครงการศึกษาวิจัยภายในประเทศ และโครงการนานาชาติ นอกจากนี้ยังให้บริการเช่าห้องพักและ
ห้องประชุมด้วย

 

โรงงานทดลองผลิตอาหาร

โรงงานทดลองผลิตอาหารก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันโภชนาการ ศาลายา เป็นสถานที่สำหรับการฝึก
ปฏิบัติงาน และการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ต้องการการขยายผลจากระดับห้องทดลอง ก่อนถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ภาคอุตสาหกรรม โรงงานต้นแบบ มีพื้นที่สำหรับกระบวนการผลิต ห้องปฏิบัติการ ห้องทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส ห้องครัว ห้องเย็น ห้องทำงาน และมีพื้นที่บริการจำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

 

โรงงานต้นแบบเพื่อการวิจัย ฝึกอบรม และผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด

โรงงานต้นแบบนี้ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2540 ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) และสถาบันโภชนาการ ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร
สถาบันโภชนาการ มีพื้นที่ขนาด 8 x 27 ตารางเมตร โรงงานนี้ออกแบบโดยนักวิชาการจากสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา และสถาบันโภชนาการ เพื่อใช้ในการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
โรงงานผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดขนาดเล็ก ในประเทศไทยและในภูมิภาค มีการติดตั้งระบบการผลิตน้ำ 3 ระบบ
ในโรงงาน คือ softening, reverse osmosis และ deionization พร้อมด้วยระบบการฆ่าเชื้อ 2 ระบบ คือ
ระบบแสงอุลตราไวโอเลต และโอโซน

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งโรงงานแห่งนี้ คือ ใช้เป็นห้อง
ปฏิบัติการในงานวิจัยและสาธิต เพื่อการฝึกอบรมสำหรับ
ผู้ประกอบการน้ำดื่มบรรจุขวด นอกจากนี้โรงงานแห่งนี้
ยังสร้างรายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุขวด โรงงาน
แห่งนี้มีกำลังผลิต 1,600 ลิตรต่อชั่วโมง ซึ่งสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากร ภายในวิทยาเขต
ศาลายา และ ชุมชนใกล้เคียงอีกด้วย


 

หอวิจัยทางคลินิก

หอวิจัยคลินิก เป็นห้องปฏิบัติการของสถาบันโภชนาการที่
ดำเนินงานวิจัยด้านคลินิกที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ด้านจริยธรรมและด้านวิชาการ งานวิจัยมุ่งเน้นเรื่องการดูดซึม
การเผาผลาญ และการนำไปใช้ของสารอาหารหรือสารสำคัญ
ต่างๆ ที่มีอยู่ในอาหาร รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างอาหารและ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ เพื่อให้ประชากรไทยมีสุขภาพที่ดีขึ้น นอกจากนี้หอวิจัยคลินิกยังให้บริการตรวจวัดภาวะโภชนาการ การวัดสัดส่วนของร่างกาย การเผาผลาญพลังงานของร่างกายทั้งขณะพักและออกกำลังกาย และการให้คำปรึกษาทางโภชนาการ เป็นต้น