งานวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์


     งานวิจัยของสถาบันโภชนาการ แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน ดังนี้

Thai Food/Health Food
Nutritious Food Product Development
Food Safety, Toxicology and Safety Management System
Nutrition and Dietetics for Double Burden of Malnutrition Population
Lifestyle, Behavior and Communication Related to Nutrition