ชุดโครงการวิจัย


ชื่อโครงการ ผู้อำนวยการชุดโครงการ
 • โครงการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย
  Healthy foods for aging population in Thailand
รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
 • โครงการวิจัยด้านอาหารเพื่อพัฒนาโภชนาการของแม่และเด็ก
  Food-based interventions for improving maternal and child nutrition
รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
 • การพัฒนาแนวทางการบริโภคอาหารเพื่อภาวะโภชนาการที่ดีของผู้สูงอายุ
  evelopment of food consumption guideline for good nutritional status in the elderly
รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
 • อาหารจากภูมิปัญญาไทยด้านคุณค่าที่ส่งเสริมสุขภาพเพื่อส่งเสริมครัวไทยสู่ครัวโลก
  Thai foods as healthy food from the local wisdom for promotion to the world
รศ.ดร. วิสิฐ จะวะสิต
 • โครงการบูรณาการเทคโนโลยีชีวภาพในการสร้างพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าสูง
  Integrated biotechnology in developing rice strains for high value-added and nutritional enrichment
รศ.ดร. รัชนี คงคาฉุยฉาย
 • โครงการอาหารฮาลาลเพื่อโภชนาการและสุขภาพ
  Halal food for health and nutrition
รศ.ดร. เอมอร วสันตวิสุทธิ์ ผศ.ดร. นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล