ชุดโครงการวิจัย

โครงการวิจัย

การพัฒนาอาหารเพื่อผู้สูงอายุในท้องถิ่นต่างๆ ของประเทศไทยจนสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์
(ภายใต้ชุดโครงการวิจัย: โครงการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาวะที่ดีของประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย)

หัวหน้าโครงการ  รศ.วิสิฐ จะวะสิต
คณะผู้วิจัย  ผศ.อาณดี นิติธรรมยง ผศ.สิติมา จิตตินันทน์
วัตถุประสงค์
  1. เพื่อพัฒนาสูตรอาหารเพื่อผู้สูงอายุในท้องถิ่นในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ
  2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่ภาคอุตสาหกรรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในประเทศไทย

แหล่งทุน  สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
ระยะเวลาดำเนินการ   เมษายน 2554 – กันยายน 2555