ทรัพย์สินทางปัญญา

 

    ลิขสิทธิ์


ชื่อรายการ ผู้สร้างสรรค์ วันที่ออกให้ ทะเบียนข้อมูล
เลขที่
คู่มือการใช้โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0 ฉบับปรับปรุง พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
21 ส.ค. 2562 ว. 42617
โปรแกรม INMU-DailymenuPlan (iDP) application พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
4 ก.ค. 2562 ว1. 8111
โปรแกรม INMUCAL Training Online พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
4 ก.ค. 2562 ว1. 8112
โปรแกรม INMUCAL-Nutrients V.4.0 พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
4 ก.ค. 2562 ว1. 8113
การจัดทำฐานการเรียนรู้เรื่องอาหารหวานมันเค็มเพื่อการอบรม พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์,
พัชรี มั่นคง,
กันตนิจญ์ ชำมริ,
อำนาจ สมใจ,
จรณะ ทรัพย์สุวรรณ
4 ก.ค. 2562 ว1. 8110
โปรแกรม INMU-DatabaseComplier (iDC) พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ
4 ก.ค. 2562 ว1. 8114
MUsho Card Game อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์,
ณัฐิรา อ่อนน้อม,
สมศรี เจริญเกียรติกุล,
วรางคณา ศรีจำนงค์,
ภรัณยา ธิยะใจ
4 ก.ค. 2562 ว. 42545
MUsho อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์,
ณัฐิรา อ่อนน้อม,
สมศรี เจริญเกียรติกุล
11 ก.ย. 2561 ศ1. 46653
บทเรียนออนไลน์ การจัดฐานอาหารหวานมันเค็ม สืบพงษ์ กอวชิรพันธ์,
พรรณี พรประชานุวัฒน์,
พัศมัย เอกก้านตรง,
อำนาจ สมใจ,
จรณะ ทรัพย์สุวรรณ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
28 พ.ค. 2561 ว1. 7238
โปรแกรม INMU-DailymenuPlan (iDP) online ระบบวางแผนการจัดสำรับอาหารรายวัน พรรณี พรประชานุวัฒน์,
ณัฐรัตน์ ศรีสังวาลย์,
อาริสา กีรติจำเริญ,
กันตนิจญ์ ชำมริ
15 พ.ค. 2561 ว1. 7218
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ INMU-MenuDevelopment พรรณี พรประชานุวัฒน์,
อุไรพร จิตต์แจ้ง
15 ธ.ค. 2559 ว1.6157
เพลง ห้าอัศวินผู้พิทักษ์ สมโชค คุณสนอง 28 พ.ย. 2556 ส.10179
เพลง ปลูกผักปลูกรัก สมโชค คุณสนอง 28 พ.ย. 2556 ส.10178
เพลง ขอบคุณผักแสนดี สมโชค คุณสนอง 28 พ.ย. 2556 ส.10177
เพลง กินเล่นๆแต่อ้วนจริงๆ สมโชค คุณสนอง 28 พ.ย. 2556 ว1.4803
INMUCAL-Nutrients V.3 อรพินท์ บรรจง และคณะ 2 ต.ค. 2556 ว1.4803
INMU-RecipeDatabase Program อรพินท์ บรรจง และคณะ 2 ต.ค. 2556 ว1.4801
เพลง ขอบคุณผักแสนดี สมโชค คุณสนอง และคณะ 23 ส.ค. 2555 ด.163375
CD เพลงปลูกผักปลูกรัก สมโชค คุณสนอง และคณะ 23 ส.ค. 2555 ด.163374
เพลง กินเล่นๆแต่อ้วนจริงๆ สมโชค คุณสนอง และคณะ 23 ส.ค. 2555 ด.163373
CD ห้าอัศวินผู้พิทักษ์ สมโชค คุณสนอง และคณะ 23 ส.ค. 2555 ด.163372
หนังสือ นิทานเสริมการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการกินที่ดีของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน เรื่อง ดึกดึ๋ย ค้นหาความลับ สมโชค คุณสนอง และคณะ 21 ส.ค. 2555 ว.29191
โปรแกรม INMU-DaycareLunch Program อุไรพร จิตต์แจ้ง และคณะ 29 พ.ค. 2555 ว1.4349
INMU-DailyMenuPlan Program อุไรพร จิตต์แจ้ง และคณะ 9 มี.ค. 2554 ว1.3962
INMU-MenuPlan Program ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางอรพินท์ บรรจง
3 เม.ย. 2551 ว1.2784
INMU-Schoo Lunch Program ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางอรพินท์ บรรจง
3 เม.ย. 2551 ว1.2785
INMU-RecipeCal Program ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางอรพินท์ บรรจง
3 เม.ย. 2551 ว1.2786
โปรแกรมข้อมูลคุ้มครองเด็กแห่งชาติ มิสเตอร์ จอร์จ เอ แอ็ตติกจ์
นายอำนาจ สมใจ 
20 มี.ค. 2551 ว1.2763
ระบบเฝ้าระวังเพื่อการคุ้มครองเด็ก CPMIS (Child Protection Monitoring System) มิสเตอร์ จอร์จ เอ แอ็ตติกจ์
นายอำนาจ สมใจ
น.ส.กริสรินทร์ จูงศิริวัฒน์
8 พ.ย. 2550 ว1.2612
โปรแกรม "INMUCAL-Nutrients" ชญานิษฐ์ วานิจจะกูล และคณะ 27 มิ.ย. 2550 ว1.2548
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ
(INMU-NutriStat)
ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
ผศ. นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล
นายอำนาจ สมใจ
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
27 ก.พ.2549 ว1.2037
โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ
(INMU-ThaiGrowth)
ผศ. อุไรพร จิตต์แจ้ง
นางวันเพ็ญ วิมลพีรพัฒนา
นายอำนาจ สมใจ
27 ก.พ.2549 ว1.2036
ถั่วเหลืองมีดีอย่างไร 2 รศ. ประไพศรี ศิริจักรวาล
รศ. ประภาศรี ภูวเสถียร
27 ก.พ.2549 ว. 6574
อาหารกับเบาหวาน 1 ผศ. วันทนีย์ เกรียงสินยศ 28 พ.ย. 2548 ว. 5824
หยิบเนื้อถั่วเหลืองมาทำอาหาร นางพัศมัย เอกก้านตรง
น.ส.โสภา ธมโชติพงศ์
นายสมโชค คุณสนอง
24 พ.ย. 2548 ว. 5791
คู่มือการผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม รศ. ประภาศรี ภูวเสถียร
นางอรพินท์ บรรจง
น.ส.จิราภรณ์ สิริสัณห์
รศ. ประไพศรี ศิริจักรวาล
นายสมโชค คุณสนอง 
24 พ.ย. 2548 ว. 5793

สิทธิร่วมกับ :

1 บริษัทโรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2 บริษัท กรีนสปอต (ประเทศไทย) จำกัด