ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Research Article

  Year 2019
  Year 2018   Year 2006
  Year 2017   Year 2005
  Year 2016   Year 2004  
  Year 2015   Year 2003  
  Year 2014   Year 2002  
  Year 2013   Year 2001  
  Year 2012   Year 2000
  Year 2011   Year 1999
  Year 2010   Year 1998
  Year 2009   Year 1997  
  Year 2008   Year 1996
  Year 2007   Before 1996