ราคา เล่มละ 269 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

หนังสือ กินเป็นมะเร็งขยาด กินฉลาดมะเร็งไม่มา

ราคา เล่มละ 195 บาท

ราคา เล่มละ 259 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 285 บาท (วางจำหน่ายที่ห้องสมุด สถาบันโภชนาการ)

ราคา เล่มละ 150 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 200 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 165 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 250 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 235 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 290 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 109 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 135 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 235 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

ราคา เล่มละ 160 บาท (วางจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป)

- CD อาหารปรับกรดชีวิตปลอดภัย
- CD วิธีการผลิตอาหารที่บรรจุ ในภาชนะปิดสนิท สำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

- CD ความรู้เรือง สารกรอง อุปกรณ์ และการบำรุงรักษา
- CD แนวทางการป้องกันปัญหาการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุขวด

เครื่องวัดส่วนสูงแบบประกอบได้ + กระเป๋า