บริการฝึกอบรม

            นอกจากหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางด้านอาหารและโภชนาการแล้ว สถาบันโภชนาการยังจัดให้มีการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่ทำงานด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งในและ ต่างประเทศ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการจัดเป็นลักษณะโครงการอบรมระยะสั้นและโครงการคู่ขนาน ส่วนใหญ่โปรแกรมการฝึกอบรมเหล่านี้ได้รับการร้องขอจากหน่วยงาน ราชการและหน่วยงานอิสระรวมถึงองค์กรนานาชาติ การอบรมมีหลายรูปแบบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหัวข้อการฝึกอบรม และระยะเวลาที่ผู้ให้ทุนสนับสนุนการฝึกอบรมกำหนดมา


การฝึกอบรมภายในประเทศ

            การให้บริการการอบรมทางด้านอาหารและโภชนาการ การให้บริการด้านนี้รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกอบรมในหลายๆสาขา ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ อาทิเช่น การอบรมด้านระบบการประกันคุณภาพอาหารและน้ำ จุลชีววิทยาทางอาหาร ระบบการควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ และการจัดทำฉลากโภชนาการ การอบรมที่ใช้เวลา 1-2 วัน เช่น การ อบรมฉลากโภชนาการ การอบรมความรู้ทางด้านอาหารและโภชนาการ การจัดทำโปรแกรมการ ควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การบริการให้การฝึกอบรมมีเป้าหมายอยู่ที่กลุ่ม ผู้ประกอบการด้านอาหาร บุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผู้บริโภค และผู้วิเคราะห์สารอาหารจากหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล

 

 

การฝึกอบรมระดับนานาชาติ

            สถาบันโภชนาการจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม ในหัวข้อเกี่ยวกับโภชนาการ ซึ่งใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ สำหรับบุคลากรที่ทำงานด้านอาหารและโภชนาการ ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาค

การฝึกอบรมระยะสั้น

            การฝึกอบรมระยะสั้นนี้ จัดขึ้นด้วยประสบการณ์ของสถาบันฯ ในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยการจัดการฝึกอบรมหลากหลายประเภทตามที่ผู้รับบริการต้องการ หัวข้อของการฝึกอบรม ครอบคลุมถึงการประยุกต์ศาสตร์วิชาทางด้านอาหารและโภชนาการ ดังต่อไปนี้

 • การอบรมสัมมนา 1 สัปดาห์ สำหรับผู้วางนโยบายและแผนงานอาหารและโภชนาการระดับสูง ซึ่งเหมาะสำหรับทีมงาน หลากหลายสาขาที่มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แผนงานและโปรแกรมอาหารและโภชนาการของประเทศ
 • การอบรมสัมมนา 2-6 สัปดาห์ เป็นการฝึกอบรมในเรื่องการวางแผน การจัดการ การนำแผนไปดำเนินงานและ การประเมินโภชนาการชุมชนที่จัดโดยการผสมผสาน ภาคทฤษฎีและจัดให้มีการอภิปรายร่วมกับหน่วยงานต่างๆในประเทศไทย ทั้งหน่วยงานทางด้านการวางนโยบายและหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการที่นำนโยบายไปใช้

            นอกจากนั้น การอบรมของสถาบันโภชนาการจะให้ผู้เข้าอบรมได้ประสบการณ์ตรง โดยจัดให้มีโครงการออกภาคสนามระยะสั้น เพื่อฝึกการนำนโยบาย แผนงานและโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการไปใช้ในการพัฒนาโครงการอาหารและโภชนาการ นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนปฏิบัติการอีกด้วย

 • การอบรมสัมมนา 2 สัปดาห์ เป็นการฝึกอบรมในเรื่องโครงการ การประยุกต์อาหารและโภชนาการ ได้มีการจัดขึ้นสำหรับสมาชิกในประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ที่อยู่ในกลุ่ม Nutrition Research Cum Action Network ขององค์การอนามัยโลก การอบรมนี้มีจุดมุ่งหมายในการช่วยสมาชิกของประเทศต่างๆ ในการออกแบบแผนงาน การนำแผนไปใช้ปฏิบัติ การประเมินแผน และการพัฒนาข้อเสนอโครงการในหัวข้อคำถาม ที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาในประเทศสมาชิกนั้นๆ
 • ให้การศึกษาและการสื่อสารเรื่องสุขภาพและโภชนาการ เป็นหัวข้อสำคัญในการนำความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการไปประยุกต์ใช้ การฝึกอบรมใช้ระยะเวลา 3 – 4 สัปดาห์ จัดขึ้นตามคำเรียกร้อง ซึ่งมีทั้งการบรรยายในห้องเรียน การอภิปราย และการออกภาคสนาม
 • วิธีการประเมินภาวะโภชนาการและเทคนิคภาคสนาม มีการจัดหัวข้อการฝึกอบรมระยะสั้น เช่น การวัดสัดส่วนของร่างกาย การประเมินการบริโภคอาหาร และเทคนิคของห้องปฏิบัติการ เช่น การวัดภาวะโภชนาการของโรคขาดสารอาหารต่างๆ โดยวิธีทางชีวเคมี นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมการอบรมเกี่ยวกับการสำรวจภาวะการขาดสารอาหารในชุมชน และการประเมินภาวะโภชนาการของเหล็ก และวิตามินเอโดยเทคนิคทางด้านชีวเคมี

          นอกจากนี้ สถาบันโภชนาการยังพร้อมที่จะจัดการอบรม ตามที่ผู้รับบริการต้องการ ในสาขาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร ความปลอดภัยของอาหาร พิษวิทยาทางอาหาร และการประยุกต์ทางด้านชีวสถิติ


การให้บริการฝึกอบรมของสถาบันโภชนาการ

 1. การอบรมการทดสอบความชำนาญการตรวจวัดค่าวอเตอร์แอกทิวิตีในอาหาร PT-AW 2559
 2. การอบรมผลิตนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม
 3. อบรมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิท
 4. Training in Food Quality Monitoring
 5. Training in Food Safety
 6. Training in "Increasing the role of Agricultural Product Technology- Study Program in solving food safety problems in community and small-medium food industries"
 7. Training Program on High Performance Liquid Chromatography in Food Safety
 8. Training on Public Health Nutrition
 9. Training on Food Habit Research Methodology
 10. Training course on Dietary assessment and Data Analysis
 11. Training on Chemical Analysis of Food
 12. Training Program on Nutrition Communication
 
ผู้สนใจติดต่อ :

งานฝึกอบรม สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170

โทรศัพท์ : 0-2800-2380 ต่อ 406

โทรสาร   : 0-2441-9344